Back to top
P-Form No. 30
Natsu Nakajima
Butoh
"NIWA" ("The Garden")
Natsu Nakajima
Toward Dian Arbus Performance Photograph, June 13-July 11, 1993
Natsu Nakajima
Butoh, June 13-July 11, 1993
"NIWA" ("The Garden")
Toward Dian Arbus Performance Photograph, June 13-July 11, 1993